: ! |UAH|USD|EUR

Bad Azz Kush - 10 fem

:
: %100
: Original OG x Urkel x Afghan Kush
: 55 - 60
: 700 /2
: 100-110
: : 24 % : 1,1 %
: 10
: (75.00) 60.00 EUR 20%

  Bad Azz OG – Kush, 98- -. Barney's Farm Bad Azz . Bad Azz – Snoop Dogg, The Dogg Pound. OG Afghan Kush, Urkel .
Bad Ass Kush – , – 24% 1,1% . , , -. . 120-170 , 700 / 2, 8 , . .
, , .

--
Ruderalis 10%, Sativa 50%, Indica 40%7-8 (42.40)  31.80 EUR 25%
?
70% , 30% 65-75 (110.00)  88.00 EUR 20%
?
%100 Indica45 - (67.00)  53.60 EUR 20%
?
Sativa 20%, Indica 80%70-90 (38.30)  32.55 EUR 15%
?
75% Indica 25% Sativa45-55 ( )(29.99)  26.99 EUR 10%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò