: ! |UAH|USD|EUR

Blue Cheese - 3 fem

:
: 20% / 80%
: Big Buddha Cheese x Blueberry
: 8 - 9
: 500 /2
: 55 - 65
: : 14 - 16% : 1,5 1,8%
: 3
: (25.00) 20.00 EUR 20%

  Blue Cheese ! Blue Cheese Auto Ruderalis Barney's Blue Cheese. .
Blue Cheese Auto , . Blue Cheese Auto – 1 , 500 / 2 75 . 5- , .
, Blue Cheese Auto: 14% - 16%. 1,5% - 1,8%. , .

--
80% Sativa / 20% Indica80-85 (19.50)  15.50 EUR 21%
?
Indica50-55 (19.50)  12.68 EUR 35%
?
Indica / Sativa / Ruderalis45 / 45 (26.00)  20.80 EUR 20%
?
//10 (24.00)  16.80 EUR 30%
?
60% SATIVA - 40% INDICA70 - 80 (38.00)  34.20 EUR 10%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò