: ! |UAH|USD|EUR

Pineapple Express Auto 10 fem

10%
:
: sativa/indica/ruderalis
: Ruderalis x Skunk #1 x Cheese
: 9-10
: 15-25gr/plant
: 900
: 12 - 15%, :
: 10 fem
?
: (65.00) 58.50 EUR 10%

  Pineapple Express Auto – Pineapple Chunk. , .
Pineapple Express . 600 / 2 60 100 / . Pineapple Express Auto 58-65 , ; . , , Pineapple Express Auto 4- . , 30-35 .
14% 1.4% , , , .

 

--
45% Sativa / 55% Indica65 (14.99)  13.49 EUR 10%
?
50 55 50 55 (21.00)  16.80 EUR 20%
?
/(30.00)  18.00 EUR 40%
?
Mostly indica8 - 9 (57.00)  48.45 EUR 15%
?
80% Indica / 20% Sativa8 - 9 (57.00)  48.45 EUR 15%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò