: ! |UAH|USD|EUR

Cannalope Haze - 3 fem

:
: 95% Caa: 5% a
: Haze Brothers x Mexican (Michoacan)
: 8
: 300
: 100
: 15 %
: 3 fem
: (40.00) 36.00 EUR 10%

 DNA Genetics – , 2000, , , . DNA Genetics 50 .
Coca Mild Haze coea c o o pooco co ooe oy o, co . Cannalope – o cop, c oop oo cepepoa pe, aoap opooy epoy ee.
e: , yape o ca ;
oe po yc a oe oe; .

--
Indica70 - 75 (24.00)  21.60 EUR 10%
?
70% Indica / 30% Sativa65-75 (19.49)  17.54 EUR 10%
?
Sativa 50%, Indica 50%50-60 (20.00)  17.00 EUR 15%
?
60% / 40% 50 55 (34.00)  30.60 EUR 10%
?
sativa 55%, indica 45%9 - 10 (25.00)  21.25 EUR 15%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò