: ! |UAH|USD|EUR

Afghan Kush Ryder Auto - 12 fem

20%
:
: 100% indica
: Afghan Kush x Ruderalis
: 45-55
: 250-350 .2 / 25-35 .
: 40-80
: 22%
: 12
?
: (77.70) 62.16 EUR 20%

  World of Seeds - Afghan Kush Ryder - 3 fem .

Afghan Kush Ryder 100% , Afghan Kush . , , . , , , .
. , - .
.

Afghan Kush Ryder 12 .

--
50% Indica / 20% Sativa / 30% Ruderalis55-65 (40.00)  36.00 EUR 10%
?
Mainly Sativa75-85 (299.99)  254.99 EUR 15%
?
Indica60 (53.00)  39.75 EUR 25%
?
70% Sativa / 30% Indica85-95 (14.99)  13.49 EUR 10%
?
Ruderalis 10%, Sativa 30%, Indica 60%7-8 (26.40)  21.12 EUR 20%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò