: ! |UAH|USD|EUR

Auto XL Sweet Cheese - 5 fem

:
: Indica / Sativa / Ruderalis
: Sweet Cheese/Fast Bud #2
: 8
: 350-550 .2 / 35-175 .
: 60 - 110
: THC: 15-20% CBD: 0,4%
: 5
: (24.50) 22.05 EUR 10%

Sweet Seeds - Auto Sweet Chesse, 5 .

Auto Sweet Cheese - , Fast Bud #2 Sweet Cheese.
, , Sweet Cheese.
Auto Sweet Cheese - , , , .
 

--
70% Sativa / 30% Indica85-95 (22.99)  18.39 EUR 20%
?
50% Indica / 20% Sativa / 30% Ruderalis55-65 (45.00)  40.50 EUR 10%
?
Indica/Sativa/Ruderalis(30.00)  24.00 EUR 20%
?
Ruderalis 10%, Sativa 10%, Indica 80%7-8 (25.00)  22.50 EUR 10%
?
Indica60 (53.00)  39.75 EUR 25%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò