: ! |UAH|USD|EUR

Ak Skunk Auto - 3 fem

:
: Ruderalis 10%, Sativa 50%, Indica 40%
: 55-60
: 350-450 /2
:
: 3
: (14.00) 11.20 EUR 20%

Kalashnikov Seeds - Ak Skunk Auto - 3 fem .

Ak Skunk Auto - AK-47. . 1, Ruderalis-. , , . , .
 

Ak Skunk Auto 3 .

 

--
70% INDICA / 30 % Ruderalis55 - 60 (20.00)  18.00 EUR 10%
?
Sativa: 10%; Indica: 60%; Ruderalis: 30%(35.00)  22.75 EUR 35%
?
45% Sativa / 55% Indica10 - 11 (22.99)  20.69 EUR 10%
?
Sativa 20%, Indica 80%65 (38.30)  32.55 EUR 15%
?
80% Indica / 20% Sativa8 - 9 (30.00)  27.00 EUR 10%
?

(1)


08.08.2016 11:04:41
, . : 10 .
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò