: ! |UAH|USD|EUR

Auto Green Poison - 5 fem

:
: Indica / Sativa / Ruderalis
: Green Poison/Speed Devil #2
: 8
: 400-550 .2 / 30-200 .
: 60 - 100
: 15 - 20 %
: 5
: (36.90) 31.36 EUR 15%

Sweet Seeds - Auto Green Poison, 5 .

Auto Green Poison - , Speed Devil #2 Green Poison.
, , Green Poison.
Auto Green Poison : , , «» .

--
65% Sativa - 35% Indica75-85 (19.49)  17.54 EUR 10%
?
Ruderalis 10%, Sativa 50%, Indica 40%7-8 (19.23)  15.38 EUR 20%
?
Sativa 50%, Indica 50%75 21.15 EUR
?
30% Sativa - 60% Indica - 10% Ruderalis60 - 70 (30.00)  27.00 EUR 10%
?
%80 / %20 70-75 (69.00)  58.65 EUR 15%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò