: ! |UAH|USD|EUR

Neville haze auto -12 fem

20%
:
: AUTO SATIVA
: NEVILLE X HAZE X AUTO
: 90
: 350 /2 indoor/450-600 /2 outdoor
: 0,75-1+ (Outdoor)
: 21%
: 12
?
: (77.00) 61.60 EUR 20%

       Neville's Haze (« ») - : . , . 1998 High Times Cannabis Cup .

      Neville's Haze  Haze ( ), Northern Lights ( ). .
      , . Neville’s Haze  , .. , . — 22,6%, .

 

--
Mostly indica8 - 9 (57.00)  48.45 EUR 15%
?
AUTO SATIVA90 (27.00)  21.60 EUR 20%
?
65% Sativa - 35% Indica75-85 (349.99)  332.49 EUR 5%
?
50-60 (24.00)  20.40 EUR 15%
?
80% Indica / 20% Sativa60 - 70 (22.99)  20.70 EUR 10%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò