: ! |UAH|USD|EUR

Red Gorilla Girl XL Auto - 5+2 fem

:
: 45% Sativa / 55% Indica
: Gorilla Girl XL AutoxBloody Skunk Auto
: 8-9
: 400-550 g/m2
: 1 - 1.2
: 15-21%
: 5
: (43.90) 39.51 EUR 10%

  , , "Super Strong" Gorilla Girl® (SWS74). Gorilla Girl XL Auto® (SWS82) [Gorilla Girl® x Sweet Gelato Auto®] , , Bloody Skunk Auto® (SWS44).

 
, , 21%, . Red Gorilla Girl XL Auto® (SWS89) , , .
 
, 9 . 85% .
--
50% Indica / 20% Sativa / 30% Ruderalis55-65 (25.00)  22.50 EUR 10%
?
Indica 5% / Sativa 45% / Ruderalis 50% ( 9-10 )(25.00)  17.50 EUR 30%
?
50-60 (77.70)  66.05 EUR 15%
?
10% / 90% 70 (15.00)  13.50 EUR 10%
?
65% Indica10-11 (28.00)  22.40 EUR 20%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò