: ! |UAH|USD|EUR

Red Gorilla Girl XL Auto - 3+1 fem

:
: 45% Sativa / 55% Indica
: Gorilla Girl XL AutoxBloody Skunk Auto
: 8-9
: 400-550 g/m2
: 1 - 1.2
: 15-21%
: 3
: 26.50 EUR

  , , "Super Strong" Gorilla Girl® (SWS74). Gorilla Girl XL Auto® (SWS82) [Gorilla Girl® x Sweet Gelato Auto®] , , Bloody Skunk Auto® (SWS44).

 
, , 21%, . Red Gorilla Girl XL Auto® (SWS89) , , .
 
, 9 . 85% .
--
80% Indica / 20% Sativa8 - 9 (30.00)  27.00 EUR 10%
?
Sativa dominant8 - 9 (57.00)  48.45 EUR 15%
?
70-75 (50.00)  40.00 EUR 20%
?
65% Sativa - 35% Indica75-85 (99.99)  89.99 EUR 10%
?
%80 / %20 70-75 (69.00)  58.65 EUR 15%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . 



info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò