: ! |UAH|USD|EUR

Red Strawberry Banana Auto - 3+1 fem

:
: 75% Indica / 25% Sativa
: Strawberry Banana*Red Poison Auto
: 8
: 400-550 / 2
: 1 - 1.2
: THC: 15-20% CBD: 1%
: 3
: (24.00) 21.60 EUR 10%

  Strawberry Banana Red Poison Auto® (SWS39), .

 
, . Red Strawberry Banana Auto® (SWS90) , . 75% .
 
, , , .
 
, 7-8 .
 
.
 
 
--
Ruderalis 10%, Sativa 30%, Indica 60%7-8 (41.00)  32.80 EUR 20%
?
Sativa 30% , Indica70%65-75 t (19.49)  17.54 EUR 10%
?
55% Indica / 45% Sativa75-85 (29.99)  26.99 EUR 10%
?
Mostly indica8 - 9 (57.00)  48.45 EUR 15%
?
75%, 15%, 10%.60-70 (32.00)  28.80 EUR 10%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò