: ! |UAH|USD|EUR

Gorilla Zkittlez Auto - 3 fem

:
: 25% Sativa / 75% Indica
: Gorilla Glue x Zkittlez x BF Super Auto # 1
: 75 -
: 420 /
: 20-23%
: 3
: (35.00) 31.50 EUR 10%

 GORILLA ZKITTLEZ AUTO ™ - Cali Collection . 

 

, .  Gorilla Glue Zkittlez BF Super auto # 1, , , Super auto # 1, .

 

75 , , , 80-100 , 420 / . ².

 

«Gorilla Glue Zkittlez», 20-23% , Barneys Farm Lab.  , GORILLA ZKITTLEZ AUTO ™ .

--
70% INDICA / 30 % Ruderalis55 - 60 (20.00)  18.00 EUR 10%
?
%80 / %20 65-70 (24.00)  18.00 EUR 25%
?
Sativa 60% / Indica 40%8-9 (79.99)  71.99 EUR 10%
?
Sativa 60% / Indica 40%8-9 (22.99)  19.54 EUR 15%
?
/10 (24.00)  16.80 EUR 30%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò