: ! |UAH|USD|EUR

Purple Cookies Auto XL - 25 fem

:
: Sativa 50% / Indica 50%
: Girl Scout Cookies x Purple Punch x Special Ruderalis
: 8-9
: 350 400 /2
: 1 - 1.2
: 23.0% : 0.5%
: 25 fem
: (79.99) 63.99 EUR 20%

  Purple Punch Cookies -   ,  Gelato, Grandaddy Purple Girl Scout Cookies.  - Purple Punch Cookies - «white» , , - ,   . Purple Punch Cookies  - -  -.Purple Punch Cookies - 65-70 . Purple Punch Cookies -  ,   , .     Purple Punch Cookies  - .

--
10% / 90% 70 (24.99)  22.49 EUR 10%
?
80 18.00 EUR
?
70 18.00 EUR
?
80% Indica / 20% Sativa60 - 70 (299.99)  269.99 EUR 10%
?
80% Indica / 20% Sativa60-70 (85.00)  68.00 EUR 20%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò