: ! |UAH|USD|EUR

Purple Cookies Auto XL - 3 fem

:
: Sativa 50% / Indica 50%
: Girl Scout Cookies x Purple Punch x Special Ruderalis
: 8-9
: 350 400 /2
: 1 - 1.2
: 23.0% : 0.5%
: 3
: (14.99) 11.99 EUR 20%
Purple Punch Cookies -  
,  Gelato, Grandaddy Purple Girl Scout Cookies. 
- Purple Punch Cookies - «white» , , - ,  
. Purple Punch Cookies 
- -  -.
Purple Punch Cookies - 65-70 . 
Purple Punch Cookies -  ,   , .
   
Purple Punch Cookies  
- .
--
75%, 15%, 10%.60-70 (25.00)  22.50 EUR 10%
?
60% SATIVA - 40% INDICA70 - 80 (65.00)  55.25 EUR 15%
?
/10 (24.00)  16.80 EUR 30%
?
70 (32.00)  28.80 EUR 10%
?
Ruderalis 10%, Sativa 20%, Indica 70%7-8 (21.60)  17.28 EUR 20%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò