: ! |UAH|USD|EUR

Do-Si-Dos XL Auto - 3 fem

:
: 35% Sativa / 65% Indica
: Do Si Dos x Special hybrid
: 70-80
: 600 /
: 100 -150
: 20 %
: 3
: (14.99) 13.49 EUR 10%

 Do-Si-Dos Girl Scout Cookies Face Off OG. .

Do-Si-Dos XL Auto – - (70%).  Do-Si-Dos – 70-80 . – 600 . 350 /². , 750 .
Do-Si-Dos  Xl Auto Girl Scout Cookies Wild Fire OG.   – 20%. , . .
--
80% Indica / 20% Sativa8 - 9 (57.00)  48.45 EUR 15%
?
Mostly indica8 - 9 (57.00)  48.45 EUR 15%
?
Indica / Sativa10 (26.00)  23.40 EUR 10%
?
30% Sativa / 70% Indica90 (22.99)  19.54 EUR 15%
?
%80 / %20 65-70 (24.00)  18.00 EUR 25%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò