: ! |UAH|USD|EUR

La Bella Afrodita - 5 fem

20%
:
: Indica / Sativa / Ruderalis
: Il Diavolo / Ak47 Auto
: 45 50 / Auto 45-55
: 400-450
: 20%
: 5
?
: (32.00) 25.60 EUR 20%

   Delicious Seeds - La Bella Afrodita - 3 fem . 

La Bella Afrodita  ,  Il Diavolo AK47 Auto.  , , 70-120 . , .   
, , . 20%.
La Bella Afrodita  .
 
  La Bella Afrodita  5 .
--
Sativa 50%, Indica 50%9-10 (22.00)  20.90 EUR 5%
?
60-70 (77.00)  61.60 EUR 20%
?
65% Sativa - 35% Indica75-85 (29.99)  26.99 EUR 10%
?
80% Indica / 20% Sativa8 - 9 (30.00)  27.00 EUR 10%
?
70% Indica / 30% Sativa75-85 (29.99)  26.99 EUR 10%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò