: ! |UAH|USD|EUR

Fast Bud #2 Auto - 5+2 fem

:
: Indica: 50% / Sativa: 46,87% / Ruderalis: 3,12%
: Diesels inheritance
: 7-8
: 450 - 550 /2
: 40-90
: THC: 17% CBD: 0,8%
: 5
: (32.50) 26.00 EUR 20%

Fast Bud # 2 Auto World of Seeds

Fast Bud # 2 Auto – Fast Bud Auto Sweet Seeds. , . , , . Diesel .

Fast Bud # 2 Auto

Fast Bud # 2 Auto – , 50 90 . , Fast Bud # 2 Auto 7-8 . , – 450-500 / 2. , 20 - 70 / .

Fast Bud # 2 Auto

, Diesel . – 15 20%. – , - .

--
Sativa 50%, Indica 50%75 13.30 EUR
?
%80 / %20 65-70 (24.00)  18.00 EUR 25%
?
65% Sativa - 35% Indica75-85 (29.99)  26.99 EUR 10%
?
70% INDICA / 30 % Ruderalis55 - 60 (68.00)  54.40 EUR 20%
?
Sativa 30% , Indica70%65-75 (29.99)  26.99 EUR 10%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò