: ! |UAH|USD|EUR

Wild Rose - 5 fem

:
: Indica 35% / Sativa 65%
: Rosetta Stone x HOG
: 63
: 450 /2
:
: : 21% : 1.6% : 0.5%
: 5
: (33.00) 29.70 EUR 10%

  Sweet Seeds - Wild Rose, 5 .

Wild Rose, Rosetta Stone HOG. « » . Wild Rose, «» , . , . 3- . Wild Rose , . , Wild Rose . , .

:
2 nd Prize - Millon seeds - Bella Flor XI - 2008 - Malaga
1st Prize - Interior - 9 th Cannarian Cannabis Cup - 2009 - Lanzarote

--
70% Indica / 30% Sativa56 - 63 (- )(19.49)  17.54 EUR 10%
?
9 (32.00)  28.80 EUR 10%
?
30% 70% 55-60 (19.00)  15.20 EUR 20%
?
20% / 80% 50 - 60 (110.00)  99.00 EUR 10%
?
75% Indica 25% Sativa65-75 (19.49)  17.54 EUR 10%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò