: ! |UAH|USD|EUR

Watermelon Zkittlez - 25 fem

:
: Sativa 50%, Indica 50%
: Watermelon Zum Zum #3 x OG Eddy
: 60
: 400 /&; (Indoor), 750-1000 1 (Outdoor)
: 25%
: 25
: (99.99) 94.99 EUR 5%

  Watermelon Zkittlez –
– 1:1. Watermelon Zum Zum #3 OG
Eddy. ,
.
Watermelon Zkittlez .
60 400 /².
,
. ,
750-1000 . SCROG
- .
Watermelon Zkittlez
. – 25%, – 1%.
. ,
- . 1-2
, .

--
Indica / Sativa7 (45.00)  27.00 EUR 40%
?
8 (32.00)  28.80 EUR 10%
?
100% Indica55-70 (62.00)  52.70 EUR 15%
?
60% SATIVA - 40% INDICA8 - 9 (30.00)  27.00 EUR 10%
?
Mainly Sativa60-70 (86.00)  77.40 EUR 10%
?
:
:
:
:
-
!
18 .
. .
SantaPlantas.com, . .
.

-

Santaplantas.com .
F2 .

  24 . info@SantaPlantas.com
+38 098 778 85 20
+38 066 163 80 25

Äîñòóï òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ

Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñàéòå íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëåíà íàøèìè åâðîïåéñêèìè ïàðòí¸ðàìè.

Ìàãàçèí Santaplantas.com îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ñåìÿí êàíàáèñà àáñîëþòíî ëåãàëüíî: â êà÷åñòâå ðûáîëîâíîé ïðèìàíêè, èäåàëüíîãî êîðìà äëÿ ïòèö, ïîäàðêîâ.

Ìû íå íåñ¸ì îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå òîâàðîâ â âàøåì ðåãèîíå èëè ñòðàíå.

Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîñåòèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Äà, ìíå óæå åñòü 18 ëåò!
Íåò, ÿ ìëàäøå 18 ëåò